Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành họp lệ kỳ tháng 10 năm 2019

Ngày đăng bài: 11/11/2019 | Tác giả: Huy Đức

Toàn cảnh họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 10 năm 2019. (ảnh: Huy Đức)

Vào lúc 07 giờ 30, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp lệ kỳ tháng 10 năm 2019.

Thành phần dự họp: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng hai Ban Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; chuyên viên nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện.

- Nội dung: Cho chủ trương đối với Tờ Trình số 3899/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc xin chủ trương phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2019; Tờ trình số 4002/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, ngày 30 tháng 10 năm 2019, về việc xin chủ trương sử dụng nguồn vốn kết dư ngân sách năm 2018 đối ứng cho các công trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Phước.

- Trao đổi với Ủy ban nhân dân huyện một số nội dung: Giải quyết việc giải tỏa đền bù đường 173 xã Tam Hiệp; ô nhiễm môi trường do chăn nuôi; trên địa bàn ở An Khánh không đảm bảo chất lượng nước sạch trong sinh hoạt; các vụ phản ánh điện ở các xã Quới Thành, Tân Phú, Tân Thạch...; kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân huyện nhưng đến nay chưa khắc phục như: quản lý đất công, kế luận 416 của Thanh tra tỉnh, công tác cấp giấy chứng nhận các hộ dân ở Tường Đa; thực hiện thi công các tuyến đường xuống cấp đã cho chủ trương sửa chữa ...

- Chương trình giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, thống nhất giám sát các nội dung: Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững, Nông thôn mới (đi sâu vào việc thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường), việc thực hiện quy hoạch của các xã (đất đai, giao thông), các đơn vị trên lĩnh vực tư pháp ...

Kết thúc cuộc họp Ông Huỳnh Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn thực hiện./.