Bến Tre tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng bài: 06/11/2019 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số  211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính,  Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 và Công văn số 3119/BNV-CQĐP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bến Tre; ngày 14 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sắp xếp các đơn vị hành chính sau:

- Nhập toàn bộ 0,26 km2 diện tích tự nhiên và 4.456 người của Phường 1 với toàn bộ 0,22 km2 diện tích tự nhiên và 2.279 người của Phường 2 với toàn bộ 0,44 km2 diện tích tự nhiên và 4.767 người của Phường 3, thành phố Bến Tre để thành lập Phường An Hội, thành phố Bến Tre có diện tích tự nhiên 0,92 km2, dân số 11.502 người.

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giải đoạn 2019 – 2021.

- Nhập toàn bộ 3,11 km2 diện tích tự nhiên và 2.338 người của xã Mỹ Thành với toàn bộ 6,55 km2 diện tích tự nhiên và 7.251 người của xã Bình Phú, thành phố Bến Tre để thành lập xã Bình Phú, thành phố Bến Tre có diện tích tự nhiên 9,66 km2, dân số 9.589 người.

- Nhập toàn bộ 5,974 km2 diện tích tự nhiên và 3.093 người của xã Giao Hòa với toàn bộ 5,235 km2 diện tích tự nhiên và 4.158 người của xã Giao Long, huyện Châu Thành để thành lập xã Giao Long, huyện Châu Thành có diện tích tự nhiên 11,209 km2, dân số 7.251 người.

- Nhập toàn bộ 5,148 km2 diện tích tự nhiên và 3.650 người của xã Phước Tuy với toàn bộ 10,43 km2 diện tích tự nhiên và 5.701 người của xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri để thành lập xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri có diện tích tự nhiên 15,578 km2, dân số 9.351 người.

- Nhập toàn bộ 10,272 km2 diện tích tự nhiên và 3.847 người của xã Phong Mỹ với toàn bộ 10,233 km2 diện tích tự nhiên và 5.860 người của xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm để thành lập xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm có diện tích tự nhiên 20,505 km2, dân số 9.707 người.

- Nhập toàn bộ 5,66 km2 diện tích tự nhiên và 3.683 người của xã Bình Khánh Tây với toàn bộ 10,208 km2 diện tích tự nhiên và 6.255 người của xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam để thành lập xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam có diện tích tự nhiên 15,868 km2, dân số 9.938 người.

Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, toàn tỉnh sẽ  còn 157 đơn vị hành chính cấp xã (142 xã, 08 phường và 07 thị trấn), giảm 07 đơn vị hành chính cấp xã (02 phường và 05 xã)./.