Tổ đại biểu số II Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày đăng bài: 15/10/2019 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Tổ đại biểu số II Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức giám sát hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện về việc thực hiện Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn cảnh giám sát Phòng Lao động Thương binh và Xã hội . (ảnh Huy Đức)

Tham dự giám sát: Tổ đại biểu số II Hội đồng nhân dân huyện, các đơn vị tham gia với tư cách thành viên.

Qua giám sát Đoàn ghi nhận: Đơn vị có xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững; phối hợp tốt việc quản lý, hỗ trợ, theo dõi đối tượng hộ nghèo. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội có phát huy hiệu quả khá tốt giúp cho hộ nghèo thoát nghèo.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo, cận nghèo về y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý, nước sạch, nhà ở,...được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện khá đầy đủ, kịp thời, giúp giảm các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo, cận nghèo.

Tuy nhiên còn một số hạn chế như sau: Công tác quan tâm thường chỉ đạo, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, và các chủ trương, chính sách đến những hộ dân tham gia Đề án sinh kế còn hạn chế. Công tác kiểm tra từng đoàn thể trong việc nắm thông tin từng hộ, từng thành viên trong hộ mình quản lý chưa được thường xuyên. Cán bộ trực tiếp theo dõi hộ, kể cả một số thành viên Ban chỉ đạo cấp xã chưa nắm rõ hệ thống các biểu mẫu nên lúng túng trong công tác hướng dẫn hộ ghi chép và cập nhật, tổng hợp thông tin, số liệu, cũng như trong việc xác định cập nhật quản lý giữa hộ tham gia Đề án và hộ tham gia Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo nên khó khăn trong việc tổng hợp theo dõi, báo cáo. Hộ nghèo chưa ý thức được mục tiêu thoát nghèo, ý thức tự quản lý chi tiêu, tận dụng các nguồn hỗ trợ để phát triển sinh kế và cuộc sống. Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, hỗ trợ vốn vay trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu thập, cải thiện điều kiện sống, việc nhân rộng các mô hình, sơ kết đánh giá thực hiện đề án chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Ông Lê Hoàng Thắng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số II Hội đồng nhân dân huyện - Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến kết thúc buổi giám sát . (ảnh: Huy Đức)

Kết thúc buổi giám sát, Ông Lê Hoàng Thắng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số II Hội đồng nhân dân huyện - Trưởng đoàn giám sát, thay mặt Đoàn giám sát lưu ý một số công việc trọng tâm đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Thường xuyên tham mưu Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể thường xuyên phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, và các chủ trương, chính sách đến những hộ dân tham gia Đề án sinh kế làm sao thực hiện thoát nghèo đảm bảo đến năm 2020 đạt theo đề án. Phối hợp đoàn thể huyện thường xuyên kiểm tra các đoàn thể xã được phân công quản lý nắm được thông tin từng hộ, từng thành viên trong hộ mình quản lý, để từ đó có báo cáo và đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn. Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Quan tâm đến các hộ đã thoát nghèo, tránh để tái nghèo. Tiếp tục duy trì việc thực hiện sổ nhật ký hộ gia đình tham gia phát triển sinh kế. Phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tư vấn, hỗ trợ vốn vay kịp thời, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong chăn nuôi, mở các lớp tập huấn khuyến nông, hỗ trợ hộ tham gia đề án sinh kế trong trồng trọt tăng thu nhập.  Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo xã, thị trấn; chú trọng nâng cao năng lực lập kế hoạch, tuyên truyền, vận động và năng lực hướng dẫn, hỗ trợ hộ tham gia Đề án xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh kế phù hợp, hiệu quả. Cần có sơ kết để nhân rộng mô hình đạt hiệu quả, rút kinh nghiệm các mô hình kém hiệu quả, có những đề xuất khen thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần cho hộ nghèo tăng ý chí vương lên thoát nghèo./.