Dự kiến ngày 03 tháng 12 năm 2014 khai mạc kỳ họp thứ 11-Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII

Ngày đăng bài: 03/10/2014 | Tác giả: Nguyễn Văn Chính - Vp Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

Ngày 02/10/2014, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Đảng Đoàn đã cho chủ trương tổ chức kỳ họp lần thứ 11-Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII.

Ngoài những nội dung Kỳ họp theo quy định của Luật và được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 (Tờ trình xin thông qua Nghị quyết về Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng trong năm 2015; Tờ trình xin thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; Tờ trình xin thông qua Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015; Tờ trình xin thông qua Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2015;  Tờ trình xin thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013). Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh xin rút ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 11 hai nghị quyết: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc. Lý do: hiện nay, Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo về chính sách tinh giản biên chế. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, không thông qua Nghị quyết nêu trên vào kỳ họp cuối năm mà chờ Chính phủ ban hành chính sách tinh giản biên chế để nghiên cứu, xây dựng chính sách, nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa Trung ương và địa phương); Nghị quyết về việc điều chỉnh mức thu phí qua phà. Lý do: Nội dung này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xin rút khỏi chương trình kỳ họp lần thứ 10. Theo đó, khi có sự biến động giá cả vượt khung cho phép theo Nghị quyết của HĐND tỉnh thì UBND tỉnh sẽ trình xin điều chỉnh. Đến nay, chưa có sự biến động giá vượt khung cho phép. Do đó, UBND tỉnh không trình thông qua nội dung nêu trên vào kỳ họp cuối năm 2014. 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 13 tờ trình xin bổ sung. (Xem tập tin đính kèm)

Về thời gian: Kỳ họp sẽ diễn ra trong 04 ngày, dự kiến: Ngày 25 tháng 11 (01 ngày, thứ ba): Tổ đại biểu họp Tổ thảo luận tài liệu kỳ họp. Ngày 03, 04, 05 (thứ tư thứ năm, thứ sáu) tháng 12: Đại biểu họp toàn thể tại hội trường tầng 3 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành phần dự họp: Thành phần dự họp dự kiến mời 120 đại biểu. Mời mỗi huyện, thành phố 02 cử tri (đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã). Có bố trí thời gian đại diện cử tri dự phát biểu tại hội trường.

Từ ngày 19 - 21 tháng 11: Tổ đại biểu phối hợp với huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Từ ngày 22 - 24 tháng 12: Tổ đại biểu phối hợp với huyện tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (có báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng nhân dân và của đại biểu Hội đồng nhân dân).

Trong kỳ họp sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp tại hội trường.