Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của HĐND

Ngày đăng bài: 22/04/2019 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân các cấp đã có đổi mới cả về tổ chức và phương thức hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân để Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân còn có những nội dung quy định chung chung, chưa cụ thể, chưa rõ ràng hoặc có những nội dung chưa được Luật quy định, do vậy còn gây khó khăn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Qua phản ánh từ Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 30 tháng 01 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 để hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 đã hướng dẫn cụ thể các vấn đề mà địa phương trong qua trình hoạt động gặp phải khó khăn, vướng mắc như:

Quang cảnh họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm (ảnh: Tư liệu)

- Việc sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân và chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cụ thể: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân cùng cấp trong các văn bản của mình.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân là cơ sở xác nhận tính pháp lý của văn bản do Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân ban hành.

-  Về hoạt động giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Căn cứ vào chương trình giám sát, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện hoạt động giám sát theo sự phân công của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc chủ động thực hiện quyền giám sát theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân. Trường hợp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát theo thẩm quyền thì Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quyết định đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch và thành phần tham gia giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Việc phân công Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, cụ thể: Trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện thì Thường trực Hội đồng nhân dân cung cấp phân công 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cho đến khi bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới. Trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cho đến khi bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã bị xử lý kỷ luật và cấp có thẩm quyền đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định việc giao Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cho đến khi bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới.

Thư ký Ký họp trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp (ảnh Vĩnh Hạ).

- Về công tác Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân được hướng dẫn cụ thể như sau: Công tác thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do bộ phận giúp việc Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã lựa chọn 01 hoặc 02 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để thực hiện công tác thư ký kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tại phiên họp trù bị (nếu có) hoặc tại phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.Công tác thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân bao gồm các nội dung sau đây:

Ngoài ra, Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14  còn hướng dẫn các nội dung về tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, việc chuyển công tác, chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân; tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; phê chuẩn và cho thôi Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là văn bản pháp lý quan trọng giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới./.

Các tin khác