Thường trực HĐND huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 02 năm 2019

Ngày đăng bài: 22/02/2019 | Tác giả: Thiện

 

Sáng ngày 21 tháng 02 năm 2019, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp lệ kỳ tháng 02/2019 để sơ kết chương trình công tác tháng 02/2019, đề ra chương trình công tác tháng 03/2019. Tham dự cuộc họp có: Các thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng của 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Chánh Văn phòng và chuyên viên của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.Tháng 02/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã triển khai thực hiện đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Về hoạt động giám sát tổ chức giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân còn chậm.

Bà Bùi Thị Huyền Trang- Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến tại cuộc họp lệ kỳ tháng 02/2019 của Thường trực HĐND (ảnh: Thiện)

Trong tháng 03/2019 Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện: tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 ở địa bàn mà đại biểu ứng cử; dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện, ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015; các Ban xây dựng kế hoạch giám quý I/2019; tham dự hội nghị bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2019 do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức.

Ông Trần Văn Phục- Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp (ảnh: Thiện)

Kết thúc cuộc họp, ông Trần Văn Phục- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị: Các thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả chương trình công tác tháng 03/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện./.