Bình Đại họp thống nhất nội dung, đối tượng giám sát năm 2019

Ngày đăng bài: 18/01/2019 | Tác giả: Thiện

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2019. Ngày 27 tháng 01 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp để thống nhất nội dung và đối tượng giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. Tham dự, chủ trì cuộc họp có: ông Trần Thanh Phục – P.Chủ tịch HĐND huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Qua thảo luận, đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất nội dung và đối tượng giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện như sau:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì tổ chức giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 đối với Ủy ban nhân dân 05 xã: Tam Hiệp, Vang Quới Tây, Lộc Thuận, Thạnh Trị và Thừa Đức.

- Ban Kinh tế- Xã hội thực hiện giám sát về: Tình hình thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2019 (Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân xã Phú Long, Thạnh Trị và thị trấn Bình Đại); thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản (Phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi cục Thuế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện); công tác quản lý nhà nước về trẻ em (Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã Long Hòa, Thới Lai, Bình Thắng); công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tư vấn hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2016-2019 (Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã Vang Quới Tây, Bình Thới).

- Ban Pháp chế thực hiện giám sát về: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, Phú Thuận, Thạnh Phước); công tác xét xử (Tòa án nhân dân huyện); việc thực thi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Ủy ban nhân dân xã Long Định, Châu Hưng, Lộc Thuận và Bình Thới; công tác thi hành án dân sự (Chi cục Thi hành án dân sự huyện).

Kết thúc cuộc họp, ông Trần Văn Phục (chủ trì cuộc họp) đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện cụ thể hóa từng nội dung, đối tượng giám sát trong chương trình giám sát năm 2019 của Ban./.