Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018

Ngày đăng bài: 17/10/2018 | Tác giả: Trần Thị Nhựt

Thực hiện Kế hoạch số 536/KH-HĐND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018, Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát thực tế một số dự án phải thu hồi đất và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, Trưởng đoàn cho ý kiến về phương thức tiến hành buổi làm việc

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018 và Nghị quyết số 05/NQ/HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND. Theo đó, trên địa bàn huyện Ba Tri có 42 công trình, dự án phải thu hồi đất với diện tích 198,2 ha và có 05 công trình, dự án liên huyện phải thu hồi đất với diện tích 51,53 ha.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, cấp xã tập trung thực hiện các công trình, dự án đã đăng ký, dự kiến đến cuối năm 2018 có 13/47 công trình, dự án được thực hiện xong, đạt tỷ lệ 27,7%, với diện tích 26,18/249,73ha, đạt tỷ lệ 10,5%; hủy bỏ 14/47 công trình, dự án, chiếm tỷ lệ 29,8%; có 20/47 công trình, dự án chuyển tiếp sang thực hiện trong năm 2019, chiếm tỷ lệ 42,5%.

Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế dự án “Trường THCS Tân Hưng”

Những tồn tại, hạn chế:

- Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký nhiều công trình, dự án thực hiện thu hồi đất nhưng phụ thuộc vào nguồn vốn cấp trên, nguồn vốn nông thôn mới hoặc nguồn vốn xã hội hóa nên công tác triển khai chậm.

 - Trong thời gian triển khai thực hiện dự án trên phần đất thu hồi của hộ dân, ngành xây dựng yêu cầu phải thực hiện công tác thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế, phê duyệt dự án, nhưng nhiều công trình, công tác thu hồi đất kéo dài không thể phục vụ kịp thời việc thiết kế, phê duyệt dự án.

- Một số công trình, dự án đăng ký thực hiện nhưng chưa xác định vị trí cụ thể phục vụ xây dựng kế hoạch sử dụng đất.

Kết luận tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Quới đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri nhưng hiệu quả thu hồi đất còn chưa cao; công tác thu hồi đất còn chậm gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần phải nghiên cứu kỹ danh mục dự án đề xuất thu hồi đất; công tác đền bù thu hồi đất phải mang tính chất minh bạch, thu đúng và đủ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách đầu tư của dự án./.

Các tin khác