Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bình Đại giám sát xã Thới Lai và xã Thạnh Phước

Ngày đăng bài: 20/09/2018 | Tác giả: Thiện

Toàn cảnh cuộc giám sát ở xã Thới Lai (ảnh: Thiện)

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-HĐND ngày 24/8/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, ngày 18 tháng 9 năm 2018, ông Võ Văn Quân- Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp đối với Ủy ban nhân dân xã Thới Lai và Thạnh Phước. Tham gia Đoàn giám sát có: Các thành viên Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân dân huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Đến thời điểm giám sát, xã Thới Lai đã thành lập hợp tác xã và các tổ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và đi vào hoạt động có 01 hợp tác xã nông nghiệp, 04 tổ hợp tác; xã Thạnh Phước có 01 hợp tác xã thủy sản sinh thái, 02 tổ hợp tác. Tuy nhiên, hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác của 02 xã còn nhiều hạn chế như: Thành viên tham gia chưa nhiều; phương án, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh còn chung chung, chưa cụ thể; hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hợp tác xã và Ban Quản lý tổ hợp tác còn lúng túng, chưa bám vào quy chế hoạt động; tổ chức bộ máy hợp tác xã của xã Thạnh Phước chưa được tập huấn nghiệp vụ, còn thiếu kế toán; các tổ hợp tác chỉ thực hiện liên kết ngang (giữa các thành viên với nhau) chưa thực hiện được chuỗi liên kết dọc nên chưa phát huy hết tiềm năng hiện có,…

Toàn cảnh cuộc giám sát ở xã Thạnh Phước (ảnh: Thiện)

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thới Lai và Thạnh Phước một số nội dung chủ yếu như sau:

- Phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tập trung nâng chất hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác hiện có: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất; hướng dẫn xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch sản xuất, mở rộng ngành nghề; áp dụng khoa học- kỷ thuật trong sản xuất; tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm,...

- Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân của xã tham gia hợp tác xã và tổ hợp tác, đồng thời tiếp tục xây dựng mới các tổ hợp tác để tạo tiền đề cho việc xây dựng mới các hợp tác xã.

- Vận dụng các chính sách ưu đãi của nhà nước để hỗ trợ cho hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác.

- Thường xuyên giám sát, theo dõi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác.

- Định kỳ sơ, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệp về quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế hợp tác và thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.