Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác phối hợp trong tiếp xúc cử tri

Ngày đăng bài: 20/09/2018 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một nhiệm vụ quan trọng nhất của một Đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản có liên quan; theo đó, Điều 94 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định:

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

2. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

 Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri là thể hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử với cử tri vì qua đó, đại biểu có thể lắng nghe, tiếp thu, chuyển tải các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để các cơ quan này nghiên cứu, tiếp thu thực hiện hoặc giải đáp cho cử tri nhằm phát huy dân chủ cơ sở, phát huy quyền, trí tuệ của người dân trong tham gia xây dựng chính quyền địa phương và phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND các huyện, thành phố (ảnh Vĩnh Hạ)

Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri được đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp đều phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri theo quy định; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được ghi chép, tổng hợp giải trình tại buổi tiếp xúc hoặc chuyển tải đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; việc tiếp xúc cử tri luôn được các ngành, các cấp quan tâm, đổi mới thông qua các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong tỉnh và khu vực.

Thời gian qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp, tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, đồng thời, giúp cho việc chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được được tập trung và kịp thời, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp học tập, giám sát lẫn nhau từ đó góp phần nâng cao sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và chất lượng của hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri cũng còn một số tồn tại, khó khăn nhất định, như: Chưa tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề để kịp thời chuyển tải các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời nhưng chưa được thông tin kịp thời cho cử tri dẫn đến cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần về một vấn đề; địa điểm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu Hội đồng nhân dân một số nơi bố trí chưa phù hợp (trước kỳ họp bố trí xã này và sau kỳ họp bố trí xã khác) gây khó khăn trong việc thông tin nội dung trả lời của cơ quan có thẩm quyền đến cử tri, Ủy ban nhân dân một số nơi chưa quan tâm cử người cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân dẫn đến nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân không được giải đáp kịp thời tại buổi tiếp xúc,…

Để hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, ngày 07 tháng 8 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 471/HĐND-TH về việc tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan có liên quan; theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị:

* Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ngoài việc thực hiện tiếp xúc cử tri thường lệ trước và sau kỳ họp, cần tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề (bất kỳ thời gian nào trong năm) khi phát hiện các vấn đề bức xúc mà đại biểu thấy cần phải gặp gỡ các nhóm dân cư để tìm hiểu và kịp thời giải quyết. Khi muốn tiếp xúc cử tri chuyên đề, đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đăng ký về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để các cơ quan này phối hợp tổ chức buổi tiếp xúc cử tri, mời lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tham dự để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, từng đại biểu có thể nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề trong năm của mình và đăng ký về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đề nghị quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi Kỳ họp. Đại biểu có trách nhiệm chủ động chuyển tải các nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cử tri trong thời gian sớm nhất (có thể bằng cách gửi văn bản về xã để thông báo cho cử tri biết hoặc cách nào thuận tiện nhất). Tại các buổi tiếp xúc, nếu cử tri phản ánh những vấn đề đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời, giải trình thỏa đáng ở những lần tiếp xúc trước mà không có thêm tình tiết mới, đại biểu có trách nhiệm giải thích, động viên cử tri chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đối với các vấn đề cụ thể, nếu trong khả năng của mình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khuyến khích đại biểu liên hệ các cơ quan chức năng xuống địa phương để giải quyết kịp thời cho người dân, theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là góp phần phát hiện và giải quyết kịp thời các bức xúc tại cơ sở, không để tích tụ lâu ngày có thể phát sinh thành điểm nóng.

- Khi kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, đề nghị đại biểu nêu rõ: có bao nhiêu ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đại biểu sẽ tiếp thu gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đó là những vấn đề gì cần ghi cụ thể thông tin (về thời gian, địa điểm, người phản ánh, nội dung phản ánh,…) để Thư ký ghi rõ vào biên bản, giúp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp chính xác, đầy đủ; đồng thời giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng có địa chỉ cụ thể để xác minh, làm rõ và giải quyết kịp thời cho cử tri.   

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại thị trấn Châu Thành (ảnh Vĩnh Hạ).

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, các Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức sắp xếp tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh và huyện trước và sau mỗi Kỳ họp. Về địa điểm tiếp xúc cử tri: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với các Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan bố trí địa điểm tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng trước Kỳ họp tiếp xúc cử tri ở xã/phường/thị trấn nào thì sau Kỳ họp nên bố trí cho đại biểu trở lại tiếp xúc cử tri tại địa bàn đó để kịp thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh trước Kỳ họp.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện đúng các nội dung phối hợp trong tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri đã ký kết tại Quy chế phối hợp số 02/QCPH-HĐ-UB-MT ngày 02/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về mối quan hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2015-2019; theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cử thành viên tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và kịp thời giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương./.

Bài, ảnh: Vĩnh Hạ