Lịch làm việc tuần 31 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

Ngày đăng bài: 31/07/2018 | Tác giả: Chánh văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

30/7

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (chiều; dự: đ/c Triệu).

- Thường trực HĐND tỉnh họp Đoàn giám sát về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020 (9 g).

Thứ ba

31/7

+ Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày; dự: đ/c Triệu).

+ Thường trực HĐND tỉnh và BLĐ Văn phòng dự Hội nghị “thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung”, do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh (ngày; dự: đ/c Lê Mười; đ/c Anh). 

Thứ tư

01/8

Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai Đề án xây dựng giao thông nông thôn và phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn từ nay đến năm 2020 do UBND tỉnh tổ chức (chiều).

Thứ năm

02/8

Thường trực HĐND tỉnh họp Đoàn giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre (14g).

Thứ sáu

03/8

Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Minh).

Thứ bảy

Chủ nhật

+ Trực thứ bảy 04/8: đ/c Nguyễn T.Cẩm Thạch; đ/c Võ T.Kim Ngân.

+ Trực CN 05/8: đ/c Trần Thanh Tuấn; đ/c Đặng Minh Triết.