Thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày đăng bài: 08/02/2018 | Tác giả: Minh Triết

Thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các chương trình, dự án sau:

- Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn xổ số kiến thiết, với tổng kinh phí thống nhất phân bổ chi tiết là 509.362 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương là 131.400 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết là 326.162 triệu đồng, vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương là 51.800 triệu đồng.

Đầu tư xây dựng đường GTNT thuộc chương trình Xây dựng Nông thôn mới (ảnh: Minh Triết)

- Vốn đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn năm 2018, với tổng kinh phí thống nhất phân bổ chi tiết là 1.400 triệu đồng.

- Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, với tổng kinh phí thống nhất phân bổ chi tiết là 47.246 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 30.000 triệu đồng và vốn sự nghiệp là 17.246 triệu đồng.

- Vốn đầu tư thanh toán nợ các công trình dự án và thực hiện các Chương trình, Đề án Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục và tăng cường cơ sở vật chất ngành Y tế năm 2018, với tổng kinh phí thống nhất phân bổ chi tiết là 391.002 triệu đồng.

Kết quả thực hiện các nội dung thỏa thuận trên sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lệ kỳ giữa năm 2018./.

Tin, ảnh: Minh Triết