Hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Ngày đăng bài: 06/02/2018 | Tác giả: Minh Triết

Với mục đích nắm bắt được tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc của người dân; khó khăn, vướng mắc của các ngành, các cấp; từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Chương trình giám sát chuyên đề năm 2018. Theo đó, một số nội dung giám sát quan trọng như sau:

- Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh: Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020; Tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát các sở, ngành tỉnh về tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2015 (ảnh: Minh Triết)

- Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Việc Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5 và trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX.

- Giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh:

Trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách: giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 - 2015 và hướng đến năm 2020 và tình hình quản lý nhà nước; công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh; tình hình phát triển kinh tế và tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018; tiến độ giải ngân một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Giám sát tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh: kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018; nghị quyết về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 liên quan đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương.

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: giám sát tình hình đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn văn hóa dân gian; tình hình hoạt động và chất lượng công tác dạy nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh. Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách liên quan đến lao động nữ tại Công ty TNHH may xuất khẩu Việt Hồng.

- Trên lĩnh vực pháp chế: giám sát kết quả công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách đối với vụ án “Yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề” giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Thảo với bị đơn Lê Văn Bo, Nguyễn Thị Nguợt; công tác thi hành các Luật: Khiếu nại, Tố cáo, Thi hành án dân sự; việc thi hành pháp luật, công tác xét xử và thi hành án hình sự; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; công tác tuyển quân của xã; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 , về công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; về kế hoạch phân bổ biên chế công chức, công chức xã...hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự  nghiệp công lập và các tổ chức hội của tỉnh Bến Tre năm 2018; việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh “về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018”.

Các Tổ đại biểu thảo luận Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2018 (ảnh:Minh Triết)

Bên cạnh đó, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận thống nhất Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2018 trên địa bàn ứng cử, với các nội dung: Giám sát kết quả việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP trên địa bàn huyện Ba Tri và huyện Mỏ Cày Bắc; việc thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Giồng Trôm; Tình hình triển khai công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre.

Các tin khác