Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 11/01/2018 | Tác giả: Nguyễn Lâm

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác bình nghị hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2016 (ảnh: Nguyễn Lâm)

Theo Nghị quyết, từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, trên địa bàn tỉnh sẽ áp dụng hình thức hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc các xã vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020, cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ: dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án, trong đó hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo không quá 20.000.000 đồng/hộ, cụ thể các lĩnh vực sau:

- Trồng trọt: Hỗ trợ tối đa không quá 5.000.000 đồng/1.000 m2.

- Chăn nuôi: Hỗ trợ con giống tối đa không quá 20.000.000 đồng.

- Thủy sản: Hỗ trợ tối đa không quá 5.000.000 đồng/1.000 m2.

- Nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất: Hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng.

Tỷ lệ hỗ trợ: hộ nghèo 100% mức hỗ trợ; hộ cận nghèo 75% mức hỗ trợ; hộ mới thoát nghèo 60% mức hỗ trợ.

Thời gian thực hiện: mỗi dự án tối đa không quá 03 năm.

Mức thu hồi vốn

- Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi 50% nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án, luân chuyển trên địa bàn thực hiện dự án cho phù hợp với từng mô hình, điều kiện cụ thể của từng nhóm hộ tại địa phương để nâng cao trách nhiệm của từng hộ và bảo đảm nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tham gia thực hiện mô hình.

- Trong thời gian hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án mà gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh làm thiệt hại trực tiếp đến nguồn vốn được hỗ trợ của hộ thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đánh giá mức độ thiệt hại, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý cho gia hạn hoặc thu hồi nguồn vốn theo từng trường hợp cụ thể./.

Tin, ảnh: Nguyễn Lâm

Các tin khác