Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Chợ Lách giám sát phòng Tài chính – Kế hoạch về tình hình nợ công và phương án trả nợ

Ngày đăng bài: 08/12/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 05 tháng 12 măm 2017, ông Hồ Thanh Liêm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì buổi giám sát theo kế hoạch về tình hình nợ công và phương án trả nợ đối với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. Tham gia Đoàn giám sát có: Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh buổi giám sát (Ảnh: Ngọc Như)

Về tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn: Phòng tham mưu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2017 trên địa bàn theo lộ trình quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Theo quy định Luật đầu công, do nguồn vốn có hạn nên ưu tiên bố trí thanh toán nợ và triển khai các công trình thật sự cần thiết và bức xúc.

Về nợ công: Tổng số nợ công đến thời điểm hiện tại là 42,279 tỷ đồng.

Về công tác bố trí vốn để thanh toán nợ năm 2017: Đề xuất phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 như sau: Thanh toán nợ 11,035 tỷ đồng chiếm 83,6% vốn năm 2017, trong đó bố trí thanh toán nợ mùa hè xanh 100% trên tổng số nợ; công trình năm thứ 3 bố trí 50% trên tổng số nợ, thanh toán công trình cống thủy lợi 2013 bố trí 22,14% trên tổng số nợ thu hồi tạm ứng ngân sách; công trình thanh toán năm thứ 1, năm thứ 2 bố trí thanh toán 17,5% trên tổng số nợ và các công trình còn lại bố trí thanh toán nợ trả 17,5% trên tổng số nợ đối với các công trình đầu tư trước năm 2015; thanh toán nợ chuẩn bị đầu tư bố trí 2,15% trên tổng mức đầu tư; phần còn lại là 2,165 tỷ đồng, chiếm 16,4% kế hoạch vốn năm 2017, trong đó công trình chuyển tiếp 0,715 tỷ đồng, khởi công mới 0,5 tỷ đồng, quỹ phát triển đất 0,75 tỷ đồng, thẩm tra quyết toán 0,2 tỷ đồng.

Về phương án trả nợ công: Chấp hành theo Luật đầu tư công về công tác bố trí vốn, trong đó ưu tiên tối đa để bố trí thanh toán nợ; đối với các công trình sử dụng vốn phân cấp hàng năm thì huyện sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí vốn để trả nợ; lập kế hoạch và phối hợp các phòng ban ngành huyện rà soát lập thủ tục thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng để đề xuất thực hiện thanh lý (khi được chính phủ cho phép) hoặc cho thuê để tạo nguồn vốn trả nợ; phối hợp với Chi cục thuế huyện quản lý chặt các nguồn thu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách hàng năm nhằm tạo nguồn tăng thu ngân sách để bố trí vốn trả nợ.

Những khó khăn, hạn chế: Công tác bố trí vốn chưa đáp ứng với quy hoạch xây dựng nông thôn mới dẫn đến một số công trình theo quy hoạch chưa triển khai thực hiện; một số ít bộ phận trong nhân dân chưa đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng nhất là đối với dự án không có chi phí giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

Qua giám sát, đoàn giám sát đề nghị: Nghị định Chính phủ đã tạm dừng thanh lý nhà đất công nên ngoài xây dựng kế hoạch trả nợ thanh lý nhà đất công (khi được Chính phủ cho phép trở lại) thì phải có một kế hoạch cụ thể khác để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về tình hình nợ công như hiện nay; bám sát Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua để bố trí, sắp xếp và có kế hoạch hàng năm để đạt được Nghị quyết này; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đối với các xã để giải quyết nợ, nhất là nợ trong nhân dân; rà soát lại các danh mục nợ công các công trình không thi công để đánh giá lại tình hình nợ công của huyện./.

Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như