Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Chợ Lách họp thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 08/12/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp để thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự họp gồm có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng, Phó và các thành viên  Ban KT – XH Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Ủy ban nhân dân huyện; Văn phòng HĐND & UBND huyện và phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Ban KT – XH HĐND huyện Chợ Lách họp thông qua các báo cáo thẩm tra (ảnh: Ngọc Như)

Tại kỳ họp này, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết HĐND do UBND huyện trình gồm: Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách năm 2018; dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách đại phương năm 2018; dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (thuộc lĩnh vực Ban KT – XH); báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và lập kế hoạch đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách năm 2018.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện, các thành viên họp đã thảo luận và góp ý kiến các báo cáo thẩm tra của  Ban cơ bản thống nhất. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện nguyên cứu, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo theo kết luận của Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; kỳ họp thứ 06 của HĐND huyện sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2017./.

                                                     Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như