Huyện Thạnh Phú hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 15/11/2017 | Tác giả: Lê Trung

Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2017, Thường HĐND huyện Thạnh Phú đã tổ chức hội nghị liên tịch để bàn thảo thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017).

Đại biểu tham dự: Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Văn phòng HĐND và UBND và một số cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện đến dự.

Qua nội dung trình bày của Thường trực HĐND huyện, đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất như sau:

Ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp tại hội nghị liên tịch (Ảnh: Hiền Mai)

Về lịch trình tổ chức kỳ họp:

- Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.

- Hoàn tất xây dựng nội dung tài liệu kỳ họp: Trước ngày 22 tháng 11 năm 2017.

- Chuyển tài liệu đến các ban và đại biểu: Trước ngày 24 tháng 11 năm 2017.

- Xây dựng các báo cáo thẩm tra nội dung tài liệu trình kỳ họp: Trước ngày 05  tháng 12 năm 2017.

- Họp tổ đại biểu thảo luận tài liệu trình kỳ họp: Ngày 08 tháng 12 năm 2017.

- Chấn chỉnh tài liệu, kiểm tra và hoàn tất các yêu cầu tổ chức kỳ họp: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2017.

- Chính thức tổ chức kỳ họp: Ngày 21 – 22 tháng 12 năm 2017.

- Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp: Từ đầu tháng 01 năm 2018.

Về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp:

Kỳ họp làm việc với gần 30 nội dung, trong đó có các nhóm văn bản như:

Nhóm báo cáo, tờ trình của UBND huyện:

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. 

- Báo cáo việc tổ chức thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu và thực hiện kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ giữa năm 2017); kết quả giải quyết đơn, thư qua tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện.

- Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2017; Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018.

- Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện năm 2017; Dự kiến phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện năm 2018.

- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2017.

- Báo cáo giải trình ý kiến qua thảo luận Tổ đại biểu và thẩm tra của các ban HĐND huyện.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Dự toán thu; Phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2018.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện năm 2017 (lần 2).

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện, giai đoạn 2016 - 2020.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh danh mục các công trình di dời lưới điện xây dựng xã nông thôn mới từ nguồn vốn hoàn trả lưới điện hạ thế nông thôn.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Phân bổ sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhóm báo cáo của các cơ quan tư pháp huyện:

- Báo cáo của Toà án nhân dân huyện kết quả hiện công tác xét xử năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Nhóm văn bản của UBMTTQVN:

- Thông báo của UBMTTQVN huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; Những kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

-  Đề nghị của UBMTTQVN huyện về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân và bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhóm văn bản của Thường trực HĐND, các ban HĐND:

- Báo cáo tình hình hoạt động HĐND và các ban HĐND huyện năm 2017; Chương trình công tác năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND và các ban HĐND huyện năm 2017.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện.

- Các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện về nội dung trình kỳ họp.

- Tờ trình về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tờ trình thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2018.

- Tờ trình thông qua dự thảo Nghị quyết về Dự toán kinh phí hoạt động HĐND huyện năm 2018.

- Tờ trình thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý, thu hồi nợ đọng, các biện pháp chống thất thu thuế trên địa bàn huyện.

- Tờ trình thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác triển khai thực hiện Đề án sinh kế giảm nghèo giai đoạn 2016-2021 và bình xét hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận hộ nghèo đa chiều.

- Tờ trình thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về hoạt động phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vi phạm pháp luật.

Nhóm dự thảo nghị quyết:

Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 17 dự thảo Nghị quyết theo các Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND và Đề nghị của UBMTTQVN huyện trình tại kỳ họp.

Ông Phạm Văn Bé Năm, UVBTVHU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị liên tịch (Ảnh: Lê Trung)

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND huyện lưu ý UBND, UBMTTQVN và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần lãnh đạo chặt chẽ việc phân công xây dựng nội dung tài liệu trình kỳ họp, nhất là bảo đảm chất lượng văn bản, có sự thống nhất của cơ quan chủ trì theo thẩm quyền, bảo đảm đúng thời gian ấn định, góp phần thực hiện tốt yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND huyện./.

Tin, ảnh: Lê Trung