Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung mọi nguồn lực đầu tư để phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp

Ngày đăng bài: 07/11/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày 31 tháng 10 năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp năm 2017. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Nguyễn Lâm)

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2017: trên lĩnh vực trồng trọt, cây lúa có diện tích gieo trồng 40.775 ha, đạt 101,9% kế hoạch; sản lượng 167.660 tấn, đạt 87% kế hoạch. Cây mía với diện tích trồng 826 ha, đạt 66,1% kế hoạch; sản lượng 67.730 tấn, đạt 67,7% kế hoạch. Cây ăn trái với diện tích trồng 28.000 ha, đạt 100% kế hoạch; sản lượng 233.863 tấn, đạt 68% kế hoạch. Cây dừa với diện tích 70.593 ha, đạt 101,6% kế hoạch; sản lượng 425.000 tấn, đạt 72,2% kế hoạch. Rau màu các loại với diện tích 6.600 ha, đạt 82,5% kế hoạch; sản lượng 82.500 tấn, đạt 54,3% kế hoạch.

Trên các lĩnh vực khác: Đàn bò 203.812 con, đạt 97,1% kế hoạch. Đàn heo 605.958 con, đạt 91,8% kế hoạch. Gia cầm 5.772.000 con, đạt 84,4% kế hoạch. Diện tích nuôi thủy sản 44.400 ha, đạt 94,8% kế hoạch; sản lượng 208.442 tấn, đạt 81,1% kế hoạch. Diện tích làm muối 1.514 ha, đạt 94,6% kế hoạch; sản lượng 59.031 tấn, đạt 73,8% kế hoạch. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 91,7%; nước sạch 47,8%.

Sau đợt hạn mặn năm 2016, sản xuất nông nghiệp phục hồi và phát triển trở lại, các chỉ tiêu sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp đạt được qua 9 tháng đầu năm và ước năm 2017 đạt tiến độ kế hoạch.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu hình thành 3 chuỗi sản phẩm có chiều hướng phát triển tốt. Tổ hợp tác, hợp tác xã là tổ chức đại diện của nông dân liên kết với doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm (điển hình trên sản phẩm dừa, bưởi và chôm chôm). Hình thành cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái, sản xuất cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 21 xã đạt 19 tiêu chí được công nhận, 03 xã đạt 15-18 tiêu chí, 58 xã đạt 10-14 tiêu chí, 65 xã đạt 5-9 tiêu chí. Cuộc vận động nhân dân xây dựng xã nông thôn mới có bước phát triển  và có tính lan tỏa rộng tạo được sự phát triển về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong nông thôn.

Bên cạnh những kết quả vẫn có một số khó khăn, hạn chế như phát triển nông nghiệp của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, bất cập, hệ thống hạ tầng nông nghiệp chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nhất là hệ thống thủy lợi, thời tiết diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, giá cả hàng nông sản luôn biến động, trình độ sản xuất nông nghiệp thấp, chất lượng hàng nông sản chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong năm 2017 giá nhiều loại hàng nông sản bấp bênh, người sản xuất bị thua lỗ nặng.

Nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp chưa đạt được yêu cầu phát triển bền vững vì chưa tạo được liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phong trào phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã còn nhiều yếu kém. Tổ hợp tác, hợp tác xã chưa đóng được vai trò trung tâm để liên kết nông dân tổ chức lại sản xuất theo thị trường và liên kết với doanh nghiệp để cung ứng đầu vào cho sản xuất, liên kết đầu ra tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm. Mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm kém bền vững.

Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới chậm, xử lý nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng xã nông thôn mới chưa chuyển biến rõ nét. Việc nâng chất và phát huy tiêu chí nông thôn mới tại các xã được công nhận chưa được quan tâm thường xuyên. Nhiều xã nông thôn mới chưa trả nợ tiêu chí hộ nghèo và có những tiêu chỉ có biểu hiện sa sút như tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất), tiêu chí 17 (môi trường), tiêu chí 19 (an ninh trật tự).

Quản lý giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa chặt chẽ, có lúc buông lỏng nên hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người sản xuất.

Qua khảo sát, Ban kinh tế - ngân sách có một số kiến nghị đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung mọi nguồn lực đầu tư để phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng lên mức tăng trưởng khu vực I đạt nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao (đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật, giống và biện pháp canh tác).

Tăng cường công tác phòng chống xâm nhập mặn, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đảm bảo năng suất sản lượng nông nghiệp, thủy sản. Phát triển mạnh phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết nông dân tổ chức lại sản xuất hàng hóa theo thị trường và liên kết với doanh nghiệp xây dựng cánh đồng lớn, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất theo phương thức chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững.

Tập trung phát huy nâng chất 19 tiêu chí tại các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng công nhận xã nông thôn mới đảm bảo xã nông thôn mới phát triển bền vững. Tăng cường quản lý chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi. Quản lý thời vụ nuôi trồng thủy sản. Quản lý khai thác thủy sản biển đúng quy định, không vi phạm vùng biển quốc tế trong đánh bắt thủy sản./.

Các tin khác