Họp tổ đại biểu Thảo luận tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện Chợ Lách.

Ngày đăng bài: 20/10/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tiến hành họp thảo luận tài liệu trình tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI. Tham dự họp có đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và một số phòng ban ngành huyện; Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn. Đại biểu tham dự được chia làm 06 tổ để thảo luận những nội dung sau:

Thảo luận tài liệu – Tổ Đại biểu số 2 (Ảnh: Ngọc Như)

Thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020; tờ trình về định mức hỗ trợ vốn ngân sách huyện để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về định mức hỗ trợ vốn ngân sách huyện để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020 và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Hội đồng nhân dân huyện.

Qua thảo luận các đại biểu đều thống nhất với chương trình nội dung kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên qua nghiên cứu tài liệu đại biểu có một số ý kiến đóng góp như sau:

Đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020: Đề xuất trong phần kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trung hạn phân bổ thêm vốn cho các dự án công nghệ xử lý rác thải. Nếu theo phân bổ số liệu theo dự thảo Nghị quyết thì sẽ không đảm bảo. đề nghị bổ sung danh mục dự án xử lý rác thải của huyện riêng; đề nghị bổ sung kinh phí xây trụ sở ấp An Hòa, xã Long Thới vào năm 2018.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020: Trong mục xây mới nhà Văn hóa ấp Vĩnh Hiệp, Hòa Khánh và Bình Tây, đề xuất là sửa chữa lại các nhà văn hóa ấp và 01 tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành.

Qua đó, một số ý kiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình cụ thể, các ý kiến còn lại chưa được giải trình được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp đầy đủ chuyển Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan có liên quan giải trình tại kỳ họp sắp tới./.

Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như