Thông báo chương trình làm việc tháng 10 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 04/10/2017 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Hai

02

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 9 năm 2017 (cả ngày).

- Ban pháp chế giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2017 tại huyện Châu Thành (sáng).

Thứ Ba

03

- Tổ chức họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (từ 07 giờ 30 phút – 9 giờ) và Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2017 (từ 9 giờ - 11 giờ).

- Họp Ban văn hóa – xã hội sơ kết hoạt động quý III năm 2017 (chiều).

Thứ Tư

04

Ban pháp chế giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2017 tại huyện Bình Đại (sáng).

Thứ Năm

05

Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 10 năm 2017 (cả ngày).

Thứ Sáu

06

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2020 (từ ngày 06-07, Đ/c Quang Triệu).

- Ban pháp chế giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (sáng).

Thứ Hai

09

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Họp Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 phân công nghiên cứu nội dung giám sát (chiều).

Thứ Năm

12

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10.

Thứ Sáu

13

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10.

- Dự họp chi bộ (chiều).

Thứ Hai

16

Ban pháp chế họp đoàn giám sát đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp – phát triển nông thôn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát (chiều).

Thứ Ba

17

- Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

- Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 10 năm 2017 (cả ngày).

- Ban pháp chế giám sát Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách về biên chế công chức viên chức (chiều).

Thứ Tư

18

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (Đ/c Quang Triệu).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát tình hình đầu tư trang thiết bị, sử dụng sơ sở vật chất và hoạt động của một số Trạm y tế tại huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú.

Thứ Năm

19

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở (Đ/c Quang Triệu).

- Ban pháp chế giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo về biên chế công chức viên chức (chiều).

Thứ Sáu

20

- Ban văn hóa – xã hội giám sát tình hình đầu tư trang thiết bị, sử dụng sơ sở vật chất và hoạt động của một số Trạm y tế tại huyện Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách.

- Ban pháp chế giám sát Sở Nội vụ về biên chế công chức viên chức (chiều).

Thứ Hai

23

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

Thứ Ba

24

- Ban kinh tế - ngân sách khảo sát Sở Công thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp về kết quả hoạt động công thương nghiệp năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (sáng).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát tình hình đầu tư trang thiết bị, sử dụng sơ sở vật chất và hoạt động của một số Trạm y tế tại huyện Bình Đại và Giồng Trôm.

- Ban pháp chế giám sát Công an huyện Châu Thành (chiều).

Thứ Tư

25

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 10 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

Thứ Năm

26

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2017 (sáng).

- Ban pháp chế họp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp – phát triển nông thôn (chiều).

Thứ Sáu

27

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân.

- Dự hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân cấp huyện tại huyện Thạnh Phú (chiều).

Thứ Hai

30

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

- Ban kinh tế - ngân sách khảo sát Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính về kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (chiều).

- Ban pháp chế giám sát Công an huyện Bình Đại (chiều).

Thứ Ba

31

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

- Ban kinh tế - ngân sách khảo sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (sáng).