TB Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 07/09/2017 | Tác giả: Chánh Văn phòng

         

THÔNG BÁO  

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017

của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

                                                               

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Sáu

01

Dự Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (sáng).

Thứ Ba

05

- Dự khai giảng năm học 2017-2018 (sáng).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng (Đ/c Quang Triệu, từ ngày 05-10)

Thứ Tư

06

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 8 năm 2017.

- Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chiều).

Thứ Năm

07

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 8 năm 2017.

Thứ Hai

11

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

Thứ Ba

12

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân tại xã Tường Đa, huyện Châu Thành (Đ/c Quang Triệu).

- Ban pháp chế giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2017 tại huyện Châu Thành (chiều).

Thứ Tư

13

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở (Đ/c Quang Triệu).

- Ban pháp chế giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2017 tại huyện Bình Đại (chiều).

Thứ Năm

14

Dự họp chi bộ (chiều)

Thứ Sáu

15

- Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 9 năm 2017 (cả ngày).

- Ban pháp chế giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2017 tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Hai

18

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Ba

19

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (Đ/c Thu Thảo, chiều).

Thứ Tư

20

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Bến Tre (chiều).

Thứ Năm

21

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Sáu

22

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre đối với các sở ngành có liên quan (chiều).Đ

Thứ Hai

25

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 9 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Ba

26

- Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỏ Cày Nam (cả ngày).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân (Đ/c Thu Thảo, sáng).

Thứ Tư

27

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2017 (sáng).

- Tổ chức họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

Thứ Năm

28

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 9 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Sáu

29

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 9 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).