Tổ đại biểu HĐND có thể sử dụng con dấu của HĐND trong hoạt động giám sát của Tổ đại biểu

Ngày đăng bài: 28/08/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố chưa rõ một số vấn đề về hoạt động giám sát của Tổ đại biểu, con dấu của Tổ đại biểu, việc ban hành nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân xã… Những vướng mắc này đã được trả lời tại Công văn số 448/BCTĐB-CTĐB ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ban Công tác đại biểu và Công văn số 174/UBTVQH14-PL ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội như sau:

Về sử dụng con dấu của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân không phải là một cơ cấu tổ chức mà chỉ là hình thức tổ chức sinh hoạt cho đại biểu Hội đồng nhân dân, do vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không có con dấu riêng. Đồng thời, Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước cũng không quy định về việc khắc dấu của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 112 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Khoản 2, Điều 83 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp tại địa phương hoặc về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện hoạt động giám sát. Như vậy, trong quá trình Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát theo sự phân công của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân thì có thể được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân.

Trường hợp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chủ động thực hiện quyền giám sát theo thẩm quyền của mình thì trên cơ sở quyết định số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, quyết định phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ ký các văn bản phục vụ hoạt động giám sát và có giá trị thực hiện.

Về thẩm quyền thành lập Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân: Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân không quy định cụ thể về cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong trường hợp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát theo sự phân công của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân có thẩm quyền thành lập Đoàn giám sát. Trường hợp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chủ động thực hiện quyền giám sát theo thẩm quyền của mình thì Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (hoặc ủy quyền cho Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân) có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Về thẩm quyền quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân xã: Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã nhưng Luật không quy định cụ thể Hội đồng nhân dân xã có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm như trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

Do đó, Hội đồng nhân dân xã cần thực hiện đúng các quy định nói trên của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy không ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã nhưng Hội đồng nhân dân xã vẫn có thẩm quyền ban hành nghị quyết để quyết định các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực của xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Khoản 5 Điều 31 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và trong trường hợp các luật khác có quy định hoặc khi được chính quyền cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân cũng không chỉ giới hạn trong việc thực hiện các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân xã đã ban hành mà còn bao gồm giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã và các tổ chức, cá nhân khác ở địa phương./.

Tin: Mộng Ni.