Ủy ban nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo sở ngành và các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 22/08/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Thực hiện Kế hoạch giám sát về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh, ngày 17 tháng 8 năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tại phòng họp của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn giám sát có các thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện: Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp (ảnh: Mộng Ni)

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nghị quyết số 17) và Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nghị quyết số 08), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 về quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, đối tượng, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ tổ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 1698/KH-SNN ngày 03 tháng 7 năm 2017 về việc xây dựng cánh đồng lớn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã tỉnh trong việc củng cố, kiện toàn, nâng chất và phát triển phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX), đồng thời quán triệt tinh thần Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cấp huyện và 30 xã trong vùng dự án AMD để lồng ghép, phối hợp thực hiện.

Về xây dựng phát triển THT, HTX trong sản xuất nông nghiệp: Đến nay, một số kết quả đạt được như sau toàn tỉnh có 67 HTX và 01 liên hiệp HTX, trong đó có 52 HTX đang hoạt động ổn định trong các lĩnh vực: nông nghiệp 18 HTX, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 04 HTX, xây lắp điện 04 HTX, thủy sản 07 HTX, tín dụng 07 HTX, thương mại dịch vụ 05 HTX, giao thông vận tải 06 HTX, tài nguyên môi trường 01 HTX, với tổng vốn điều lệ đăng ký là 204,411 tỷ đồng với 26.663 thành viên tham gia; có 2.268 THT hoạt động trên các lĩnh vực: nông – lâm – thủy sản 831 tổ, tín dụng 701 tổ, công nghiệp 33 tổ, thương mại dịch vụ 08 tổ, các lĩnh vực khác 695 tổ, với 34.482 thành viên tham gia.

Về xây dựng mô hình liên kết sản xuất, cánh đồng mẫu lớn: đã xây dựng được một số mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ chức đại diện của hộ nông dân và doanh nghiệp như: mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm dừa ở Giồng Trôm, Mỏ Cày; mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh ở Mỏ Cày, Giồng Trôm, Châu Thành, Chợ Lách; mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ các loại trái cây như chôm chôm, nhãn ở Chợ Lách, Châu Thành và Bình Đại; mô hình cánh đồng lúa lớn ở Giồng Trôm, Ba Tri; xây dựng chuỗi giá trị con tôm nuôi ở Thạnh Phú… Các mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông sản và chuỗi giá trị được hình thành bước đầu tạo ra mô hình sản xuất hàng hóa quy mô liên kết lớn hơn, sản xuất sạch hướng vào thị trường.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Lồng ghép vào hoạt động của dự án AMD, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư để hỗ trợ, xây dựng nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, mua sắm máy móc, hỗ trợ tập huấn, đào tạo cán bộ cho THT và HTX, thực hiện chính sách khác như miễn giảm thuế thu nhập, thuế môn bài cho HTX trong giai đoạn mới thành lập hoạt động chưa có hiệu quả. Ngoài ra ở các huyện, thành phố còn tạo điều kiện hỗ trợ về đất đai, nhà ở để làm văn phòng giao dịch cho HTX hoạt động.

Tác động bước đầu của chính sách hỗ trợ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của THT, HTX trong việc tham gia tổ chức sản xuất và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ra thị trường, tạo ra tiền đề thuận lợi cho việc hình thành phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững.

Nhìn chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở ngành tỉnh có liên quan đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, quy định, kế hoạch tạo cơ sở pháp lý, hướng dẫn cụ thể cho các ngành, các cấp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện ở các cấp tạo ra được sự nhận thức tốt trong các thành phần kinh tế, xã hội và tạo mọi điều kiện để các đối tượng hưởng thụ chính sách, tiếp cận được nguồn lực hỗ trợ để phát triển.

Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tại THT bưởi da xanh Phú Thành, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành (ảnh: Mộng Ni)

Trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như phong trào phát triển kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều yếu kém; THT và HTX chưa đóng được vai trò trung tâm để liên kết nông dân, tổ chức lại sản xuất theo thị trường và liên kết với doanh nghiệp cung ứng đầu vào cho sản xuất và liên kết đầu ra để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhằm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm.

Mô hình liên kết giữa nông dân, các tổ chức của nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều bất cập, nông dân không thực hiện đúng hợp đồng cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp, còn khi thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn doanh nghiệp đưa ra tiêu chuẩn sản phẩm khắc khe hơn, nông dân không đáp ứng được dẫn đến mối liên kết này không bền vững.

Nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được thực hiện là do chưa xây dựng được cánh đồng lớn liên kết được quy định tại Điều 3 Chương II của Quy định “về nguyên tắc, điều kiện, đối tượng, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ THT, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre” được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo sở ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng và các nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn nói chung, đảm bảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được đến với thực tiễn sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hướng dẫn các địa phương xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức nhân rộng mô hình cánh đồng lớn ra diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập dự trù kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 5 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh củng cố nâng cao chất lượng hoạt động THT, HTX, tổ chức đại diện này của hộ nông dân phải bảm bảo được vai trò liên kết nông dân lại, tổ chức sản xuất ở quy mô lớn hơn, tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, sản xuất sản phẩm sạch theo yêu cầu thị trường; đại diện cho hộ nông dân hợp đồng liên kết cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Kiến nghị Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết toán đúng theo quy định pháp luật. Xem xét bổ sung kinh phí hợp lý cho hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có tính đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã./.

Bài, ảnh: Mộng Ni