Thông báo Chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 07/08/2017 | Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Ba

01

- Ban kinh tế - ngân sách giám sát Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (sáng).

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2017 (chiều, bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 7 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều, bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút).

Thứ Năm

03

Ban kinh tế - ngân sách giám sát Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (sáng).

Thứ Sáu

04

- Ban kinh tế - ngân sách giám sát Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (sáng).

- Trưởng Ban văn hóa – xã hội dự Hội thảo góp ý dự thảo quy hoạch mạng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030 (sáng) và dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và triển khai các chế độ, chính sách thực hiện Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (chiều).

Thứ Hai

07

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng).

- Thường trực HĐND tỉnh (Đ/c Quang Triệu), Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Đ/c Lê Mười) họp Đoàn giám sát về chính sách phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Thứ Ba

08

Ban kinh tế - ngân sách giám sát Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (sáng).

Thứ Tư

09

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Năm

10

Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 8 năm 2017 (cả ngày).

Thứ Sáu

11

Dự họp chi bộ (chiều)

Thứ Hai

14

Thường trực HĐND tỉnh (Đ/c Quang Triệu), Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Đ/c Lê Mười) cùng làm việc với Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội (cả ngày).

Thứ Ba

15

- Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (sáng) và Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông (chiều).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất để cho ý kiến nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2022 (sáng, Đ/c Quang Triệu).

- Thường trực HĐND tỉnh (Đ/c Quang Triệu), Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Đ/c Lê Mười) cùng làm việc với Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội (cả ngày).

Thứ Tư

16

- Dự cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp về chính sách đối với cán bộ cơ sở (sáng).

- Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Huy Thuận (sáng) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (chiều).

Thứ Năm

17

- Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp (sáng).

- Ban kinh tế - ngân sách giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh (sáng).

- Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Quang Triệu), Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (đ/c Lê Mười) họp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (chiều).

Thứ Sáu

18

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Hai

21

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

Thứ Ba

22

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở (Đ/c Quang Triệu).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại huyện Châu Thành.

Thứ Tư

23

- Dự hội nghị sơ kết tình hình theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn (sáng).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại huyện Chợ Lách.

Thứ Năm

24

Thường trực HĐND tỉnh (Đ/c Quang Triệu), Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Đ/c Lê Mười) giám sát về chính sách phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ tại huyện Châu Thành (chiều).

Thứ Sáu

25

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân.

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2017.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 8 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ Hai

28

Thường trực HĐND tỉnh (Đ/c Quang Triệu), Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Đ/c Lê Mười) giám sát về chính sách phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ tại huyện Bình Đại (chiều).

Thứ Ba

29

Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại huyện Thạnh Phú.

Thứ Tư

30

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 8 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thứ Năm

31

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 8 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).