Quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch cán bộ nữ, nhất là nữ trẻ trong tình hình mới

Ngày đăng bài: 30/05/2017 | Tác giả: Nguyễn Lâm

Thực hiện chương trình giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Luật Bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới, chiều ngày 25 tháng 5 năm 2017, đoàn giám sát của Ban do bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc về nội dung này. Một số thành viên Ban, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham gia cùng đoàn.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Nguyễn Lâm)

Nhằm tạo điều kiện xây dựng người phụ nữ trong xã hội và gia đình được nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động của huyện.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và chương trình hành động của tỉnh, huyện nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn thể, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như thông qua các hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể, phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện với 24 thành viên, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động theo yêu cầu thực tế ở địa phương và lấy chương trình hành động làm mục tiêu hoạt động của Ban. Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, qua khảo sát, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy công tác tuyên truyền có tập trung nhưng chưa sâu rộng và chủ yếu Hội phụ nữ là lực lượng tham gia công tác tuyên truyền chính. Các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên hoạt động còn hạn chế, chưa chủ động trong phối hợp thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban. Đặc biệt, nguồn kinh phí dành cho hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động (năm 2015 và 2016 được phân bổ: 15.000.000 đồng/năm; năm 2017: 10.000.000 đồng/năm).

Kết thúc buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng đoàn giám sát kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch cán bộ nữ, nhất là nữ trẻ trong tình hình mới; tăng cường phối hợp các ngành, các cấp tuyên truyền Luật Bình đẳng giới được sâu rộng trong nhân dân; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới ở cơ sở và các ngành huyện; cân đối thêm kinh phí hoạt động, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện./.

Tin, ảnh: Nguyễn Lâm

Các tin khác