Cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn cập nhật, công khai đúng, đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

Ngày đăng bài: 30/05/2017 | Tác giả: Thanh Bình

Đó là kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh qua giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 đối với Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại.

(Cán bộ Bộ phận một cửa hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính - Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Bình Đại)

Năm 2016, công tác cải cách hành được Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại quan tâm thực hiện, đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được chú trọng, Đài Truyền thanh huyện tăng thời lượng phát thanh, tuyên truyền các chủ trương về cải cách hành chính, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, các nội dung thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 và cải cách chế độ công vụ, công chức. Kết quả cụ thể đạt được trên từng nhiệm vụ như:  

- Về cải cách thể chế: huyện đã tổ chức rà soát 96 văn bản quy phạm pháp luật, qua rà soát đã phát hiện và đề nghị sửa đổi, thay thế, bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện được ban hành đúng quy trình, thủ tục. Công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên.

- Về cải cách thủ tục hành chính: Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được Ủy ban nhân dân huyện công khai đầy đủ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử huyện; công khai đầy đủ số điện thoại của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong kỳ, các cơ quan cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 3.351 hồ sơ thủ tục hành chính, cấp xã thụ lý và giải quyết 19827 hồ sơ thủ tục hành chính.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn và ban hành 12 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn; ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đến nay có 98,03% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, 94,09% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện (cử 17 người tham gia đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, 110 người tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị, 12 người tham gia lớp quản lý nhà nước, …).

- Về Cải cách tài chính công: Thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đến nay có 20/20 cơ quan hành chính, 5/5 đơn vị sự nghiệp công lập của huyện đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

- Về Hiện đại hóa hành chính: đã duy trì và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, trao đổi thông tin qua mạng nội bộ, … tạo thuận lợi trong công việc, giảm văn bản giấy tờ góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được đầu tư trang bị bàn, ghế,… phục vụ nhân dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được trang bị cơ sở vật chất theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Đề án hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã giai đoạn 2015 – 2017 (năm 2015 đã trang bị cho 02 xã, năm 2016 trang bị cho 09 xã và năm 2017 sẽ trang bị cho 09 xã).

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại quan tâm thực hiện,tuy nhiên, còn một số hạn chế như: việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã còn sai sót về thể thức, quy trình,… làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; việc cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện chưa thống nhất, đầy đủ theo quy định; các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai còn rườm rà, phức tạp, người dân không thể tự điền đúng các thông tin theo các biểu mẫu được quy định trong bộ thủ tục, nhưng qua công tác rà soát thủ tục hành chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường chưa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc đơn giản hóa một số hồ sơ thành phần không cần thiết; số lượng máy vi tính ở Ủy ban nhân dân cấp xã còn thiếu nhiều, gây khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hiện đại hóa hành chính, bên cạnh do Ủy ban nhân dân cấp xã chưa được trang bị máy Scan nên việc triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - IOffice gặp khó khăn.

Qua đó, Đoàn giám sát đã kiến nghị các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ cải các hành chính tốt hơn trong thời gian tới:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại: tổ chức tập huấn về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, nội dung và thể thức theo quy định; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện tốt công tác rà soát các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, mạnh dạn kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; cân đối ngân sách, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư trang bị thêm máy vi tính để phục vụ hoạt động góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính.

- Sở Tư pháp: Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh cập nhật, công khai thống nhất, đúng, đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tránh trường hợp thiếu đồng bộ, thống nhất như thời gian qua.

- Sở Thông tin và Truyền thông: quan tâm đầu tư trang bị máy Scan cho Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - IOffice để kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản./.

Tin: Thanh Bình

Các tin khác