Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII

Ngày đăng bài: 20/06/2013 | Tác giả: An Châu | Nguồn: www.bentre.gov.vn

Thực hiện điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), Thường trực HĐND tỉnh dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII trong 03 ngày, 01 ngày họp Tổ đại biểu (dự kiến từ ngày 20-25/6/2012), 02 ngày họp toàn thể tại hội trường (dự kiến từ ngày 09 - 10/7/2012).

Nội dung kỳ họp được dự kiến bao gồm các báo cáo, tờ trình và đề án của UBND tỉnh như sau:

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và bổ sung chủ trương giải pháp để thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2012.

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2012, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012.

3. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012; phương hướng và giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012.

4. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 46/2005/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án tiếp tục thực hiện chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa đói giảm nghèo; dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2006-2010 và Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về về đề án tiếp tục thực hiện chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa đói giảm nghèo; dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2006-2010.

5. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 23/2005/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005-2010 và Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung mục tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2005-2010; Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2006-2010; Chiến lược dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020.

6. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung giải pháp thực hiện các đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010.

7. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre và Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung giải pháp thực hiện các đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010.

8. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các đề án, phương án, chương trình, tờ trình, của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa VII (phần III về đề án phát triển khoa học - công nghệ giai đoạn 2006-2010; phần V về đề án phát triển kinh tế hợp tác-hợp tác xã giai đoạn 2006-2010 và phần VIII về Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006-2010).

9. Báo cáo thực hiện nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bến Tre.

10. Báo cáo sơ kết việc thực hiện nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn.

11. Báo cáo sơ kết việc thực hiện nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015.

12. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đại biểu HĐND tỉnh biết việc UBND tỉnh thực hiện các thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.

13. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết và xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh; tiếp thu giải trình ý kiến họp tổ đại biểu thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh và ý kiến kiến nghị của cử tri.

14. Thông qua các đề án, quy hoạch, tờ trình của UBND tỉnh.

- Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011- 2015.

- Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V đối với khu vực Tiệm Tôm, xã An Thủy, huyện Ba Tri; xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành và xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Tờ trình về quy định mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân.

- Tờ trình về mức chi hỗ trợ cán bộ đoàn thể ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Tờ trình về đặt, đổi tên một số cầu trên địa bàn thành phố Bến Tre.

- Tờ trình về việc bổ sung biên chế sự nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2012.

- Tờ trình về việc thu giá viện phí trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc điều chỉnh mức thu phí qua phà Mỹ An, huyện Thạnh Phú-xã An Đức, huyện Ba Tri;

- Tờ trình về việc kết thúc thu phí qua cầu sông Thom, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc; cầu Phước Mỹ, cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.

- Tờ trình về việc bãi bỏ thí điểm thu phí vệ sinh theo nhân khẩu.

- Tờ trình về việc cho thôi giữ chức danh Ủy viên và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện việc thu phí qua cầu Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Tờ trình phân bổ nguồn vốn xây dựng 10 cầu đường 883.

- Tờ trình về việc bãi bỏ quy định lệ phí nuôi con nuôi tại Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009.

- Tờ trình về việc bãi bỏ phần III nghị quyết 19/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 28 tháng 12 năm 2004 về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Bến Tre.

- Tờ trình về phí, lệ phí: Phí trước bạ xe ôtô; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2012, biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2012, biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2012, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh.

Các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

1. Báo cáo sơ kết hoạt động HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2012, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012.

2. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bến Tre khóa VIII.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đại biểu và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc.