Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội xã ĐịnhThủy

Posted date: 20/09/2018 | Writter: Kim Gọn

Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 tại xã Định Thủy. Tham gia Đoàn khảo sát gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội; mời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia thành viên Đoàn khảo sát.

Quang cảnh buổi làm việc với xã Định Thủy (ảnh: Kim Gọn)

Về phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 đạt được một số kết quả:

- Công tác huy động vốn và sử dụng vốn đầu tư công trình nông thôn mới được triển khai thực hiện và giải ngân vốn theo đúng kế hoạch;

- Về hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa xã đã phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 814, 178 về dịch vụ kinh doanh đều thực hiện tốt. Các chủ cơ sở dịch vụ nhạc sống ký cam kết thực hiện đúng theo quy định.

- Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững được triển khai thực hiện.  Kết quả các hộ tham gia Đề án có cải thiện khá tốt về thu nhập, có 84/149 hộ thoát nghèo.

- Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng mô hình kinh tế. Kết quả có 02 trang trại chăn nuôi heo, 25 tổ hợp tác được thành lập, 01 hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp,...

Kết thúc buổi làm việc, ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị:

- Đối với Ủy ban nhân dân huyện: Tăng cường hỗ trợ địa phương củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác; hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả nhất là cho các hộ tham gia Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững. 

- Đối với Ủy ban nhân dân xã: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, kéo giảm hộ nghèo; thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; có kế hoạch cụ thể, khả thi để giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở địa phương./.