Bến Tre tích cực thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Posted date: 26/07/2018 | Writter: Vĩnh Hạ

 Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; các văn bản của Bộ Nội vụ về giao biên chế công chức, thẩm định số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương có liên quan, trên cơ sở tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh trong năm 2017; ngày 24 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 2347/KH-UBND trong đó đề ra các phương án nhằm tinh giản biên chế phân bổ cho các cơ quan đơn vị trong năm 2018, cụ thể như sau:

- Tất cả các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện mục tiêu: Đến năm 2021, phải tinh giản ít nhất 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015. Cơ quan, đơn vị nào đến thời điểm này đã tinh giản đủ 10% thì không thực hiện tinh giản; các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đủ 10% thì tiếp tục thực hiện, đồng thời, đề ra lộ trình tinh giản cụ thể cho từng năm.

- Phân bổ lại biên chế công chức cấp huyện, theo phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó, quan tâm đến số lượng cấp xã của mỗi huyện, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng chênh lệch, so bì về biên chế giữa các huyện cùng loại đơn vị hành chính như hiện nay.

Ban pháp chế giám sát cải cách hành chính trong đó có vấn đề biên chế công chức, viên chức tại Sở Nội vụ (ảnh Vĩnh Hạ)

Lấy theo tiêu chí mỗi loại huyện cách nhau 02 biên chế, trong đó, quan tâm đến số lượng xã của mỗi huyện, để làm cơ sở tính lại số biên chế năm 2015 (năm 2015, cấp huyện được giao 923 biên chế). Cách phân bổ này đã được các huyện, thành phố thống nhất cao. Cụ thể: Cả tỉnh có 8 huyện, 1 thành phố, được phân loại đơn vị hành chính và phân bổ số lượng biên chế như sau:

+ Loại I: Thành phố Bến Tre 105 biên chế;

+ Loại II: 6 huyện (gồm: Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam), mỗi huyện 103 biên chế;

+ Loại III: 2 huyện (gồm: Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách), mỗi huyện 100 biên chế.

Căn cứ số biên chế tính lại này, các huyện, thành phố hoàn chỉnh kế hoạch và sắp xếp lộ trình tinh giản biên chế phù hợp cho 4 năm còn lại (2018-2021).

- Không giao biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; khắc phục tình trạng tạm giao biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Giảm 1.199 biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự đảm bảo chi thường xuyên gồm: Nhà Khách Hùng Vương (31 biên chế), Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (09 biên chế), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (17 biên chế), bộ phận sự nghiệp của Chi cục Thủy sản (10 biên chế), Đài Phát thanh và Truyền hình (84 biên chế), Phòng Công chứng số 1 (06 biên chế), Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (1.042 biên chế).

+ Riêng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã được UBND tỉnh giao quyền tự chủ toàn bộ kinh phí thường xuyên năm 2017-2019. Theo quy định, năm 2018 sẽ không giao biên chế cho Trung tâm này. Tuy nhiên, đến ngày 13/4/2018, Sở Tư pháp có Công văn số 412/STP-VP đề nghị giữ lại 06 biên chế được giao cho Trung tâm. Lý do: Trong 4 tháng đầu năm 2018, nguồn thu của Trung tâm rất ít, không đủ kinh phí để trả lương cho công chức, viên chức. Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất giao lại cho Trung tâm 06 biên chế. Đồng thời, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp đánh giá lại khả năng tự chủ, cơ chế tài chính của Trung tâm, trình UBND tỉnh xem xét.

+ Bổ sung biên chế chính thức cho các đơn vị đã được UBND tỉnh tạm giao biên chế trước đây gồm: Trạm Kiểm tra tải trọng xe 06 biên chế, Cảng vụ đường thủy nội địa 07 biên chế.

- Điều tiết biên chế để đảm bảo cho sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo dần bố trí biên chế theo định mức quy định, giúp giảm bớt khó khăn về biên chế của ngành.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết về thông qua kế hoạch biên chế (ảnh Vĩnh Hạ)

Để có cơ sở pháp lý thực hiện việc phân bổ biên chế tại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh giản mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, ngày 06 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Bến Tre năm 2018 với số lượng biên chế phân bổ cụ thể như sau:

- Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính:

+ Biên chế công chức: 1.926 biên chế (giảm 29 biên chế so với năm 2017), gồm: Biên chế phân bổ cho các cơ quan: 1.901 biên chế; biên chế dự phòng: 25 biên chế.

+ Biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 94 biên chế (giữ nguyên như năm 2017), gồm: Biên chế phân bổ cho các cơ quan: 93 biên chế, dự phòng 01 biên chế.

- Biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc): 21.956  biên chế (giảm 525 biên chế so với năm 2017), gồm: Biên chế phân bổ cho các đơn vị: 21.909 biên chế; biên chế dự phòng: 47 biên chế. Chia ra:

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 16.595 biên chế (tăng 231 biên chế), trong đó: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo: 16.312 biên chế (tăng 181 biên chế), Trường Cao đẳng Bến Tre: 283 biên chế (tăng 50 biên chế).

Sự nghiệp y tế: 3.996 biên chế (giảm 638 biên chế).

Sự nghiệp khác: 1.318 biên chế (giảm 163 biên chế).

+ Biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 52 biên chế (giảm 02 biên chế so với năm 2017), gồm: Biên chế phân bổ cho các cơ quan 52 biên chế, dự phòng 0 biên chế.

- Số lượng người làm việc phân bổ cho các tổ chức hội: 138 người (giữ nguyên như năm 2017) ./.

Bài, ảnh: Vĩnh Hạ