News

Mỏ Cày Nam họp liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Posted date: 28/10/2020| Writter: Kim Sum

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách giám sát công tác cải cách hành chính tại UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách

Posted date: 28/10/2020| Writter: Ngoc Như

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri giám sát hoạt động Công an huyện

Posted date: 28/10/2020| Writter: Long Hà

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bến Tre Tuần 44 năm 2020 (từ ngày 26/10/2020 – 01/11/2020)

Posted date: 28/10/2020| Writter: Phó Chánh văn phòng

Chương trình kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Posted date: 27/10/2020| Writter: Văn phòng HĐND tỉnh

Thường trực HĐND huyện Giồng Trôm khảo sát tình hình, hoạt động cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện tại Nhà máy nước Lương Quới

Posted date: 23/10/2020| Writter: Ngọc Diệu

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 10 năm 2020

Posted date: 23/10/2020| Writter: Ngọc Diệu

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mỏ Cày Nam giám sát UBND xã An Thới và An Định

Posted date: 22/10/2020| Writter: Kim Gọn

Ba Tri: Họp liên tịch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Posted date: 22/10/2020| Writter: Long Hà

Kể từ ngày 01/01/2021 sẽ tiến hành thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Posted date: 22/10/2020| Writter: Vĩnh Hạ