News

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – Chợ Lách giám sát về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực truy xuất nguồn gốc giống cây trồng trên địa bàn huyện Chợ Lách.

Posted date: 03/06/2020| Writter: Mộng Ni

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Posted date: 02/06/2020| Writter: Chánh văn phòng

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 23 năm 2020 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

Posted date: 02/06/2020| Writter: Phó Chánh Văn phòng

Mỏ Cày Nam: Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Posted date: 02/06/2020| Writter: Kim Gọn

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri giám sát hoạt động Thanh tra huyện

Posted date: 01/06/2020| Writter: Long Hà

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình quản lý ngân sách cấp xã năm 2019

Posted date: 01/06/2020| Writter: Minh Triết

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Posted date: 01/06/2020| Writter: Mộng Ni

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường)

Posted date: 01/06/2020| Writter: Huy Đức

Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu kiện của công dân.

Posted date: 28/05/2020| Writter: Lê Trung

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân đánh bắt xa bờ trên địa bàn huyện Ba Tri

Posted date: 26/05/2020| Writter: Vĩnh Hạ