News

Mỏ Cày Nam: Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

Posted date: 14/11/2019| Writter: Kim Gọn

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phú Đức và xã Phú Túc, huyện Châu Thành trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, Khóa XI

Posted date: 14/11/2019| Writter: Minh Triết

Mỏ Cày Bắc tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Posted date: 13/11/2019| Writter: Phương Thào

Nhìn lại 03 năm thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Posted date: 13/11/2019

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2019 tại TAND huyện Thạnh Phú

Posted date: 13/11/2019| Writter: Kim Sum

Lịch làm việc tuần 46 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

Posted date: 12/11/2019| Writter: Chánh Văn phòng

Mỏ Cày Nam họp liên tịch chuẩn bị Kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện

Posted date: 11/11/2019| Writter: Kim Gọn

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành họp lệ kỳ tháng 10 năm 2019

Posted date: 11/11/2019| Writter: Huy Đức

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)

Posted date: 11/11/2019| Writter: Huy Đức

HĐND xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)

Posted date: 11/11/2019| Writter: Thiện