News

Lịch làm việc tuần 30 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Posted date: 23/07/2018| Writter: Chánh văn phòng

Luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ được sửa đổi, bổ sung

Posted date: 20/07/2018| Writter: Vĩnh Hạ

Bến Tre phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết về kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Posted date: 20/07/2018| Writter: Vĩnh Hạ

Xã Lương Hòa tổ chức kỳ họp thứ 07, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Posted date: 20/07/2018| Writter: Lê Thắng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại thị trấn Giồng Trôm và xã Lương Quới

Posted date: 20/07/2018| Writter: Thanh Khoa

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại xã Thạnh Hải và xã An Qui, huyện Thạnh Phú

Posted date: 20/07/2018| Writter: Kim Sum

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi cử tri Thành phố nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân cùng với chính quyền Thành phố Bến Tre xây dựng đô thị văn minh

Posted date: 20/07/2018| Writter: Ai Thi

Thạnh Phú: Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Posted date: 20/07/2018| Writter: Quốc Vinh

Xã Phú Long, huyện Bình Đại tồ chức kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2018

Posted date: 19/07/2018| Writter: Thiện

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7

Posted date: 19/07/2018| Writter: Minh Triết