THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI

Hoạt động giám sát Hoạt động giám sát

Tỉnh cần ban hành quy chế phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Posted date: 21/05/2018| Writter: Mộng Ni
Thực hiện Kế hoạch của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh, trong tháng 4 năm 2018, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân t...
Similar news...

Liên kiết website Liên kiết website

Trang tin bầu cử ĐBQH khóa XIII
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre
Công báo tỉnh Bến Tre
Báo Đồng Khởi - Bến Tre
Báo điện tử Đại biểu nhân dân